• A A A

Mer til kollektivtrafikk

24.06.2016
|
Comments off
|

Fylkestinget behandlet flere saker i sitt møte 22. juni som vil gi føringer for kollektivtilbudet i Østfold i årene fremover.

Dette gjelder først og fremst handlingsprogrammet til Regional Transportplan 2017–20 (sak 51), Økonomiplan for 2017–20 (sak 73) og oppgradering av bussterminalen i Sarpsborg (sak 53).

Økonomiplan for 2017–2020

– Dette er en plan som er bra for Østfold.  Vi har økonomiske utfordringer, men det er likevel rom for mange satsinger om vi bruker pengene smart, sa fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen (Ap) da hun la frem økonomiplanen for Østfold fylkeskommune.

Økonomiplanen inneholder tiltak for å få mer fart i bruken av sykkel og kollektivtransport. Bedre og mer sammenhengende sykkelveier og sømløse kollektivtilbud mot blant annet Kalnes og i indre Østfold er prioritert i planen.

I tillegg arbeides det for at passasjerer internt i Østfold kan ta tog til busspris for kunder med månedskort. Et pilotprosjekt mellom Halden og Fredrikstad skal prioriteres.

Oppgradering av Sarpsborg bussterminal

Bussterminalen ble åpnet i 2000 som en del av Storbyen kjøpesener og er et av de viktigste knutepunktene for kollektivtrafikk i Østfold. Terminalen ivaretar ikke lenger de standarder til universell utforming som gjelder for plattformer og krav til skilting, kontrastmerking og informasjon. Arbeidet med å planlegge oppgraderingen har pågått en stund, og har også omfattet gatenettet utenfor terminalen. Sarpsborg kommune har avsatt to bussoppstillingsplasser i Korsgata for å frigjøre plass i spor 1 på terminalen til nytt publikumsområde. Spor 1 har ikke vært benyttet til busstrafikk i 2016.

Sarpsborg bussterminalFylkestinget godkjente løsningsforslaget som innebærer at terminalområdet blir mer tilgjengelig og mer tiltalende slik at det blir et hyggeligere sted å oppholde seg for passasjerene. Det er blant annet satt fokus på belysning og opplevelse gjennom kunst i tillegg til universell utforming og trygg sykkelparkering. Oppgradering har et kostnadsanslag på totalt 7 millioner kr og er et spleiselag mellom Bypakke Nedre Glomma, tilskudd fra staten til sykkelparkering, Østfold fylkeskommune og Østfold kollektivtrafikk.

 

Regional transportplan for Østfold mot 2050

Som overordnet føring for kollektivtrafikken, skal kapasiteten utnyttes på en måte som gir flest mulig reisende, kombinert med en fortsatt satsing på bestillingstilbud (Flexx). I henhold til økonomiplanen er det etablert flere nye Flexx tilbud i Østfold i perioden 2014– 16, også som nattilbud for ungdom i helgene. Østfold er allerede godt i gang med tilpasning av prisstruktur og tilbringertilbud gjennom en større omlegging av prisene fra februar 2015 og tilbudsendringer i 2015 blant annet knyttet til åpningen av Sykehuset Østfold Kalnes. Det er etablert korresponderende busstilbud i Moss, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg til de fleste togavgangene.

Det er igangsatt samarbeidsprosjekter for å få til felles kortordninger for buss og tog innenfor og på tvers av fylkene på Østlandet. Prosjektet «Sømløst i sør» har som målsetting å få til konkrete tilbudsforbedringer og integrerte løsninger mellom buss og tog når Follobanen er ferdig utbygd, etter planen i 2021. Målet er at planleggingen av kollektivtrafikk skal imøtekomme kundenes behov, uavhengig av transportmidler og fylkesgrenser.

I Bypakke Nedre Glomma planlegges det i 2016 å gjennomføre en større gjennomgang av busstilbudet i Sarpsborg og Fredrikstad. Nytt tilbud forutsettes innført høsten 2017.

Her finner du saksfremlegg og protokoller.

 

One response on “Mer til kollektivtrafikk

  1. Terje Depui sier:

    Synes det blir gjort mye bra innen kollektivtrafikken i vårt fylke . Synes det er spesielt bra att dere vil satse mer på Flexx i fylket . Det som jeg ønsker svar på enhver i fylket dere ønsker å satse når Det gjelder bestillingstrafikken . Er det der dere i dag har ett godt tilbud i dag . Hva med landkommune innen vårt fylke ?. Vil Det bli satset på å øke tilbudet der også eller mest i bykommuner .