• A A A

9,3 mill kr til utvidet TT-tilbud i Østfold

29.06.2016
|
Comments off
|

Nesten halvparten av midlene tildeles Østfold fylkeskommune.

Samferdselsdepartementet har besluttet å bevilge nesten halvparten av de totalt 22 mill kr som er avsatt i 2016 til utvidelse av transporttjenesten til Østfold fylkeskommune.

–Denne tildelingen gir mange av dagens TT–brukere muligheten til et mer aktivt og sosialt liv, sier en svært fornøyd leder i samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav I. Moe.

Det er første og fremst rullestolbrukere samt blinde og svaksynte som vil nyte godt av midlene og som vil få muligheten til å mangedoble antall TT–reiser siste halvår av 2016. Antall personer som vil få tilbudet i Østfold er anslått til i overkant av 500 personer. Prosjektet vil erstatte TT–Flexx som har vært et 2 årig prosjekt begrenset til Nedre Glomma.

Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflytnings– eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.

Tjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk som tildeler hjemler og følger opp tilbudet ovenfor kommuner og brukere av tilbudet. Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport.

Her finner du søknaden om midler til ny utvidet nasjonal TT–ordning.

Her finner du tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet.

2 responses on “9,3 mill kr til utvidet TT-tilbud i Østfold

  1. Terje Depui sier:

    Vil tilbudet gjelde for Halden også ?

  2. Terje Depui sier:

    Gjelder dette tilbudet alle kommuner innen Østfold Fylke ? Grunnen til att jeg spør er att dette er ett såpass viktig tilbud for mange innen alle kommunene i vårt fylke .